scegli una sezione

Pagine in Limba

SU CAVURU

traduzione di Ilario Delussu da  Leonardo da Vinci

 

Unu cāvuru si ndi fiat acatau ca a medas piscixeddus, intamus de si dd’arriscai in su frumini, ddis praxiat de prus a si ponni in su siguru girendi in tundu de una carona. S’acua fiat limpia cumenti de s’airi, e is piscis nadānt sullenus gosendisė s’umbra e su soli.

Su cavuru iat abetau sa noti, e candu fiat siguru ca nisciunus dd’iat a essi bistu, fiat andau a si cuai a suta de sa carona. De cussu logu aundi fiat cuau, cumenti de un’orcu in sa tana, castiāt a iscusi is piscixeddus, e candu ddi passānt acanta ddus aciapāt e si ddus papāt.

-Su chi ses fendi no est meda bellu- iat murrunjau sa caro-na, -ti nd’aprofitas de mei po bociri custus poboritus chi no noxint a nemus-. Su cāvuru no dd’iat mancu ascutau. Prexau che una pasca sighėat a cassai piscixeddus ca ddis pigāt unu sabori meda fini.

Una dia perou su frumini si fiat betiu totu a una borta. S’acua nc’iat impčlliu a forti sa carona, chi iat arrumbulau in su fundu de su frumini e iat strecau su cāvuru chi fiat a suta.

Scuola Media Statale "L. Amat" (c)1998 Sinnai (CA)
web-apprentice: G. Cogoni