scegli una sezione

Pagine in Limba

SA SCIENZIA DE SU MANDRONI

traduzione di Ilario Delussu da Italo Calvino

Ci fiat una ‘orta unu tziu Turcu, chi teniat sceti unu fillu e ddi boliat beni prus chi a sa luxi de is ogus. Si scit ca po is Turcus, sa penitenzia prus manna chi Deus apat postu in su mundu est su traballu; po cussu candu su fillu iat fatu catodixi annus, iat penzau de nce ddu ponni in iscola, poita essat imparau sa mellus arti de su mandroni.

In su matessi bixinau de su tziu Turcu , biviat unu maistu mannu, connotu e arrispetau de totus poita in fida sua iat fatu sceti su chi no podiat fai de mancu. Su tziu Turcu fiat andau a ddi fai bisita, e dd’iat agatau in su jardinu, sterrinau in s’umbra de una mata de figu, cun d’unu coscinu a suta de sa conca, unu a suta de sa schina, e unu a suta de su paneri. Su tziu Turcu iat nau aintru de sei: - Ananti de ddu chistionai bollu biri unu pagu su chi fait-, e si fiat atacau a palas de una cresura po ddu castiai a iscusi.

Su maistu mannu si nd’abarrŗt firmu cumenti de unu mortu, a ogus serraus, e sceti candu intendžat: -Ciacc!-, una figu cota chi nci arružat inguni acanta, stendiŗt su bratzu a bellu a bellu, si dd’acostiŗt a buca e nce dda ingutžat. A pustis, firmu un’atra borta cumenti de una cotzina, abetendi chi nd’essat arruta un’atra.

Custu est propiu su maistu chi ci bolit po fillu miu -, iat nau

aintru de sei su Turcu e, cumenti ndi fiat bessiu de su logu aundi fiat cuau, dd’iat saludau e dd’iat pregontau chi essat tentu prexeri de imparai a su fillu sa scienzia de su mandroni.

-Bon’omini- dd’iat nau su maistu cun d’una boxixedda fini fini,

- no ti nd’abarrist inguni chistionendi prus de su tanti, ca deu dd’arrosciu de t’ascutai. Chi bolis pesai beni fillu tuu e ndi bolis fai bessiri unu Turcu de a beru, mandaddu a innoi, e bastat diaici-.

Su tziu Turcu fiat torrau a domu sua, iat pigau su fillu a una manu, nce dd’iat stichiu unu coscinu de pinnixeddas a suta de su bratzu e nce dd’iat portau a-i cussu jardinu.

- Mira – dd’iat nau,- depis fai totu su chi bis fendi a su maistu de sa mandronia-.

Su piciocu, ca in cuss’arti fiat jai incarrerau, si fiat sterrinau fintzas e issu a suta de sa mata de sa figu, e iat biu ca su maistu onnya borta chi nd’arružat una figu stendiŗt unu bratzu po nde dda boddiri e si dda papai.

Poita depu fai su traballu de stendiai su bratzu?-, iat nau

aintru de sei, e fiat abarrau ingunis sterrinau a buca oberta. Una figu nce ddi fiat arruta a buca e issu, a pagu a pagu, nce dd’iat ingurtia, e apustis iat torrau a oberri sa buca. Un’atra figu ci fiat arruta unu pagu prus a innia; issu no si fiat moviu, e iat nau, a bellu a bellu: -Poita diaici atesu? Figu, arruimindi a buca!-

Su maistu mannu, biendi cantu dda sciržat longa su studianti, iat nau: -Torranci a domu tua, ca no tenis nudda de imparai, seu deu, prus a prestu, chi tengu de imparai calencuna cosa de tui-.

E su fillu nci fiat torrau acanta de su babai, chi iat torrau gratzias a su celu po dd’essi donau unu fillu diaici abistu.

vai alla pagina precedente vai alla home page vai alla pagina successiva
Scuola Media Statale "L. Amat" (c)1998 Sinnai (CA)
web-apprentice: G. Cogoni