scegli una sezione

Pagine in Limba

 

SA BECIA E SU DOTORI

traduzione di  Ilario Delussu da Esopo

Una becia chi teniat is ogus maladius, iat fatu tzerriai, a pagamentu, unu dotori.
Custu fiat andau e onnya ‘orta chi ddi passat sa mexina in is ogus, in s’interis chi issa fiat cun is ogus serraus, no si ndi scaresciat mai de nde ddi pigai, a una a una, totu is arrobas de domu.

Candu iat acabau de dda curai, a pustis chi nde dd’iat furau totu, dd’iat cicau sa paga cumenti iant cuncodrau. Cussa perou no dd’iat bofiu donai nudda, e su dotori nce dd’iat potada ananti de su jugi.

Inguni issa narąt ca iat impromitiu sa paga chi su dotori dd’iat a essi sanau is ogus, imoi perou, a pustis de is curas chi dd’iat fatu, s’agatąt peus de prima. " Insandus ", iat nau, " deu biemu totu is arrobas chi fiant in domu mia, imoi no arrennesciu a ndi biri prus manc’ una ".

vai alla pagina precedente vai alla home page vai alla pagina successiva
Scuola Media Statale "L. Amat" (c)1998 Sinnai (CA)
web-apprentice: G. Cogoni