scegli una sezione

Pagine in Limba

 

SU PARA E SA POBIDDA DE SU CRABAXU

prof. Ilario Delussu

Una femmina fiat coyada cun d’unu crabaxu chi abarrāt in su sartu dė e noti. A domu de custu si ddui fiat imbizzau unu parixeddu chi iat pigau cunfianzia e ddu andāt donnia noti. Su crabaxu de tantis in tantis contoniāt a bidda, abarrāt unu pagheddu cun sa pobidda, agoa si pinnigāt su strexu e si ndi torrāt a bandai a cuili.

Una bella di dd’iant nau: - "Mira ca acantu de pobidda tua costųmat a bandai unu para!"

Issu no ci boliat crei e narāt:- "Chini? Pobidda mia? Cussa est una santa: pregat dė e noti. Bessit de domu sceti po andai a crčsia. Nou, no ci creu mancu po brulla!"

S’omini penzāt chi dd’essint a nai de aici po ndi ddu stesiai de cuili e po ndi ddi furai is crabitus.

Cumenti ci passāt su tempus, custu penzamentu megāt de ddi pigai a doloris de conca sempiri prus fortis. Una noti iat disigiau de si lompi a bidda e, mancai fessat proendi a istrossa, si fiat incarrerau e fiat arribau a domu sua a tradu de noti. Iat tocau sa genna ma nemus arrespundėat. Sa pobidda si ndi fiat scuta de su letu e iat pregontau totu atropeliada: -"E chini est?"

-"Seu Antoni!" iat arrespustu su crabaxu.

-"E chini?" ddi torrāt sa pobidda fendi sa mųnziga surda. E in s’interis cicāt de cuai su para chi sa noti puru fiat cun issa.

In coxina ddui teniat sa forredda e un’afumia-casu. Issa iat pigau e nc’iat fatu aviai su para a pizzus de su cadinu chi fiat a suba de s’afumia-casu.

Su pobiddu iat torrau a tocai sa genna : -"Ma mi dd’aperis sa genna ca seu totu sciustu, o bolis a nde dda ghetai?"— dd’iat nau a boxis e spassienziau.

-"Abeta, pobiddu miu ca megu de mi bestiri" -, ddi torrāt sa pobidda fendi sa boxixedda de indromiscada.

Candu su para fiat beni cuau, sa trassera iat obertu sa genna e iat aprontau in deretura s’arroba asciuta e limpia po su pobiddu e una bella cena po dd’asselliai. Su pobiddu teniat frius e tandus nd’iat intrau unu fasci de murdegu po fai una pampadedda de fogu po si callentai. Su murdegu sciustu, cumenti teniat, bogāt unu fumu chi no fiat a ddu abarrai. Su para, cumenti ddi lompiat su fumu a carigas, iat atacau a sturrusciai e ndi fiat arrutu a terra a intru de su cadinu cun afumia-casu e cun totu. Candu fiat lompiu a terra iat nau:

-"Bona noti, bona genti! M’at mandau su Spiritu Santu a si pediri po prexeri unu cadinu de nuera po apallai su cuaddu".

Su pobiddu totu spantau si fiat fatu sa gruxi e chen’’e penzai a su malu iat fatu:

-"Su Spiritu Santu innoi! Bai pobidda mia, piga unu cadinu e prenisiddu a cųcuru de nuera!"

Sa pobidda dd’iat obedčssiu in deretura e iat donau unu cadinu de nuera a su para chi, po sa di, si ndi fiat andau arriendisindi issu e totu po cumenti fiat arrennčsciu a collunai su crabaxu.

vai alla pagina precedente vai alla home page vai alla pagina successiva
Scuola Media Statale "L. Amat" (c)1998 Sinnai (CA)
web-apprentice: G. Cogoni