scegli una sezione

Pagine in Limba

SA SCOLA DE IS AJAJUS (2)

Le foto e le immagini di questa pagina sono tratte dalla Banca dati di Immagini per la Didattica dell'INDIRE ad esclusione della foto di Pedrabranca

 

Maria Murru (Cuartu):

Deu no seu andada poita in Cuartu nci fianta i sordaus americanus e mamma no mi fiat bessiri de domu. Diaici apu fatu sa meri de domu.

Giuseppa Di Pasquale (Sicilia):

Deu seu nascia in Sicilia. In domu femus medas fillus. Deu femu sa de tres. Mamma teniat una butega e andat a traballai donnia dia. Deu depemu abarrai in domu a castiai a is fradixeddus mius. Tandus fiat tempus de guerra.

.

 

Maria Bonaria Cannas (Cuartu)
S’idraulicu

 

Candu s’agatàt maridu miu in domu no teniaus abisongiu de tzerriai a s’idraulicu. Donnia arratza de guastu issu ddu sciriat arrangiai. Chi unu crifoni sciaìat nci pensàt sempri issu.

De candu maridu miu no nc’est prus is cosas funt cambiadas meda. Una dia sorri mia iat tzerriau a s’idraulicu po ponni una vasca de banniu ma cussu no est mai benìu poita teniat medas cosas de fai. Deu dd’apu tzerriau una borta sceti po nci ponni unu crifoni in coxina. Est arribau cun sa valigia de is aìnas e nc’at postu su crifoni. Candu at acabau su traballu at bofiu cincuanta eurus e deu si ddus apu donaus luegu. A s’incras però su crifoni fiat torra guastu. Tandus deu dd’apu tzerriau in su telefunu e issu m’at arrespustu ca no podiat benni ca teniat atrus traballus de fai. Diaici si nd’at pigau su dinai miu e deu seu abarrada chena de crifoni.

Cuartu Sant’Aleni su 23 de Donniasanti 2011

 

Scuola Media Statale "L. Amat" (c)1998 Sinnai (CA)
web-apprentice: G. Cogoni