scegli una sezione

Pagine in Limba

SU PASTORI TONTU

prof. Ilario Delussu

contus2.jpg (25242 byte)

(trascrizioni a cura  della Redazione sito Internet,  foto Š G. Cogoni)

Una ‘orta ci fiat unu pastori chi ddi narant Micheli Figus; custu fiat sposu e sa noti chi si fiat cojau, intamus de si nd’abarrai in domu, si nci fiat bessiu narendiddi a sa mulleri: "Mira, mancai ‘engat chini si siat, no depis aperri s’ ‘enna chi no ti narat su nomini e su scatili".

Candu ci fiat bessiu, iat cumentzau a proi, a tronai e a lampai. Cuddu fiat diaici tontu chi no si ndi arregordat de su nomini suu e totu e mancu de su sangunau. Fiat torrau a furriai, fiat ‘andau a domu sua e iat tocau s’’enna. Sa mulleri si ndi fiat pesada, si fiat acostiada a s’’enna e iat pregontau: "E chini est?".

"Seu deu", iat arrespustu cuddu, "aperi, seu pobiddu tuu".

"Nou!", ddi narāt issa, "chi no naras su nomini e su scatili no t’aprexu".

Cuddu, ca no s’arregordāt prus de su nomini suu, si ndi fiat torrau a bandai. In s’interis chi fiat camminendi in sa ruga, iat atopiau dus o tres amigus chi, apusti de dd’ai connotu, iant nau: "Ma castia una faci de tontu! S’est cojau notesta e si nc’est jai bessiu de domu custu Micheli Figus".

"Ah! Micheli Figus mi narant". Fiat torrau a bandai a domu, iat tocau s’’enna e si fiat intendia sa boxi de sa mulleri: "Nou, no t’aprexu si no mi naras su nomini e su scatili". Cuddu, perou, si ndi fiat scaresciu torra. E ita iat fatu? Si ndi fiat torrau a bandai e iat atopiau un’atru. "Lā a Micheli Figus innoi, faci de tontu! Poita no si nd’at a bandai a domu sua?"

E cudd’atru: "Ah! Micheli Figus mi narant" e dd’iat nau de sighida unu iaxi de ‘ortas, fintzas a lompi a domu sua. Cumenti fiat lompiu a domu sua e iat tocau s’’enna, sa mulleri dd’iat nau: "E chini ses?" "Micheli Figus" iat arrespustu cuddu.

Insandus sa mulleri dd’iat apertu s’’enna e dd’iat fatu intrai. Fiat inchietu cument’est unu dimoniu, ca dd’iat fatu benni medas bortas a domu e no dd’iat apertu. E sa mulleri ddi narāt: "Ma ses tui e totu chi m’as nau de no aperri a nisciunus chi no m’essit nau su nomini e su sangunau. Duncas, tui poita no dd’as nau de sa primu ‘orta chi ses bčnniu e ita ti nārant? Deu t’emu a essi apertu s’’enna, e no ci iat a essi stetia nisciuna chistioni".

Insandus a su pastori ddi fiat passau totu s’arrennegu e si fiant crocaus. A s’incrasi si ndi fiant pesaus totu e a is dus cun s’animu in paxi, ca su cetu fiat acabau.

vai alla pagina precedente vai alla home page vai alla pagina successiva
Scuola Media Statale "L. Amat" (c)1998 Sinnai (CA)
web-apprentice: G. Cogoni