scegli una sezione

Pagine in Limba

SA SCOLA DE IS AJAJUS (1)

Le foto e le immagini di questa pagina sono tratte dalla Banca dati di Immagini per la Didattica dell'INDIRE ad esclusione della foto di Pedrabranca

Maria Bonaria Cannas (Cuartu):

Deu candu femu in prima elementari tenemu su maistu Angioni. Femus totus chena de crapitas e andamus a iscola cun is tzoculeddus. Deu  mi ponemu is crapitas cun is tacus de sorri mia e una pariga de guantus biancus. Candu andamu a iscola no potamu sa borsa ma unu paperi de straciu. Candu proiat su paperi s’ammoddiat e abarrāt sceti su quadernu. Eus cumentzau a scriri “puntini e asticelle”. Po essi promovius depemus sciri scriri su nomini, su sangunau e  Quartu Sant’Elena”.

Bonaria Cadelano (Cuartu) :

Candu femu pitichedda mi tocat a bessiri de domu po andai a traballai. Mi nd’iant pigau de domu e mi nc’iant portau in d-unu collegiu. Ingunis apu fatu sa prima elementari. Agoa su collegiu dd’ant serrau e deu seu torrada anca de mamma mia.

Elena Corda (Cuartu):

Candu seu andada deu fiat acabada sa guerra de pagu. Apu fatu sceti sa prima ca mi ndi pariat bregungia poita femu giai matuchedda. Diaici seu andada a imparai a cosiri e a fai drucis.

 

Gabriele Murru (Cuartu)

Deu andamu a fai su ferreri, a tirai sa forgia. Su ferreri si tzerriat Mundinu Cardia. A mengianu sa mulleri de su ferreri mi poniat a fai su strexu e a sciacuai is culleras. E a iscola nudda. Ci fiat famini insaras, su professori! Andamu a traballai po cincu francus.

Anna Pusceddu (Guamajori):

Ita depu nai deu!  Tandus bivia a Guamajori e andau a su sartu a traballai. Andau a bogai fai, a messai, a nd’acollėri su trigu e a ddu limpiai. Poita sa Trexenta est su logu de su lori. Sa guerra tandus fut giai acabada.

 

 

Irene Rodriguez da Silva (Brasile):

Deu seu nascia in Brasili, in d-una tzitadi chi ddi nant Pedrabranca. Candu femu pitichedda seu andada a iscola e apu fatu sceti sa prima classi, agoa apu cumentzau a traballai. Candu tenemu bintinoi annus seu torrada a iscola. Fiat una scola po genti manna. Ddui apu fatu sceti cuatru mesis.

Pedrabranca 

Salvatore Monni (Sėnnia):

Deu apu fatu sceti una dia de iscola. Tandus nci fiat su fascismu e is maistus fiant malus. A mei su maistu m’iat fatu ingenugai in su cixiri. Po mori de cussu maistu deu mi seu fuiu de scola e no ddui seu prus torrau. Seu abarrau cuau in su coili chi babu teniat in su monti de is Seti Fradis. Fianta benius is carabineris a domu po mi nci torrai a iscola ma no m’iant agatau. Po custu babu iat fatu tres mesis de presoni.

Scuola Media Statale "L. Amat" (c)1998 Sinnai (CA)
web-apprentice: G. Cogoni