scegli una sezione

Pagine in Limba

BABBU MIU FAIAT SU MEDIADORI

Eleni Corda

Candu deu femu pitichedda nosu bivemus in via Trieste assoru de sa Pratza 4 Novembre. Su traballu de babbu miu fiat su mediadori. Issu comporąt cuaddus e burrincus e poi ddus torrąt a bendi.

 

Candu ddus comporąt fianta langius langius. Issu ddus poniat in sa stadda e ddisi donąt beni a papai e candu fiant bellus grassus ddus torrąt a bendi. Una borta iat comporau po pagu cosa unu cuaddu e ddu teniat acapiau a unu truncu de mata.

 

Mamai biriat ca custu cuaddu fiat totu s’ora scrafendusģ in su truncu, diaici si fiat acostada e si ndi fiat acatada ca  fiat carrigu de priogu. Iant pigau e nce dd’iant portau a su “Mraxini Arrubiu” e ingunis dd’iant sciacuau e nde dd’iant bogau totu su priogu.

Agoa de unas cantus diis fiat passau unu cabesusesu chi fiat cichendi unu cuaddu. Babai dd’iat ammostau su cuaddu e su cabesusesu dd’iat comporau luegus.

Cussu dinai Babai dd’iat postu po si comporai sa domu.

 

Cuatu Sant’Aleni

Scuola Media Statale "L. Amat" (c)1998 Sinnai (CA)
web-apprentice: G. Cogoni