scegli una sezione

Pagine in Limba

SU TOPIXEDDU E S’ELEFANTI

Una orta unu topixeddu ci fiat arrutu in d-una tina prena de acua e no nc’arrennesciat prus a ndi bessiri a foras. Fiat passau inguni acanta un’ elefanti e cun sa proboscida nde dd’iat bogau de sa tina. Su topixeddu dd’iat arringratziau e dd’iat nau ca chi dd’essat capitau de tenni bisongiu issu fiat prontu a ddi torrai s’agiudu.

S’elefanti si fiat postu a arriri poita ddi pariat una cosa stravanada chi unu topixeddu arrennescessit a agiudai a un’elefanti.

Agoa de una cida is cassadoris iant cassau s’elefanti e dd’iant acapiau a una mata cun d-una funi meda grussa. S’elefanti tirąt cun totu sa forza chi portąt ma no nc’arrennesciat a segai sa funi. Iat giai perdiu onnia spera de si salvai candu iat biu arribendi a su topixeddu chi si fiat acostau e cun is dentixeddas acutzas iat incumentzau a arrosigai sa funi finas a candu ci fut arrenesciu a nde ddu scapiai.

“Apu poderau su fueddu!” dd’iat nau su topi.

S’elefanti totu spantau dd’iat arrespustu: “Teniast arrexoni tui: a bortas unu topixeddu podit fai cosas chi  un’ elefanti, po cantu siat mannu, no podit fai”.

Scuola Media Statale "L. Amat" (c)1998 Sinnai (CA)
web-apprentice: G. Cogoni