scegli una sezione

Pagine in Limba

CANDU ANDAMUS A MESSAI SU TRIGU

di Maria Bonaria Cannas (Quartu Sant'Elena)

 

M’arregodu candu depemus andai a su satu a messai su trigu.
Andamus in medas, becius e giovuneddus.

 

Setzemus in su carrettoni cun su cuaddu e patemus totus imparis, cuntentas e cuntentus. Poi candu femus in camminu si ponemus a cantai totus impari. Candu arribamus a su satu cumentzamus a fai is fascinas e ddas ponemus in su carrettoni.

Dopu chi emus acabau torramus a bidda e si frimmamus in sa bia Fiume poita depemus intrai in su campu de s’axrola po pistai su trigu. Pigamus is fustis de linna trogaus de arroba e cumentzamus a pistai is ispigas. Custus funti arregordus de candu femu picciochedda.

 

Cuartu Sant’Aleni  1 Abrili 2011

Scuola Media Statale "L. Amat" (c)1998 Sinnai (CA)
web-apprentice: G. Cogoni