scegli una sezione

  IS BENTURAS DE ALIXA IN SU LOGU DE SU SPANTU

  (Alice’s adventures in wonderland

  Lewis Carroll)

  Tradusidura de Ilario Delussu

   

  CAPITULU  II

Sa piscina de lambrigas

 

"Mirai … mirai custa cosa!" Iat tzerriau a forti Alixa, "Imoi seu allonghiendimì cumenti de su cannochiali prus mannu de totu su mundu! Adiosu, peixeddus mius!" (poita candu si fiat castiada is peis, giai giai no si birianta prusu de cantu fiant atesu). "Scedaus, is peixeddus mius, e chini est chi s’at a ponni is crapitas e is migias imoi? Seu sigura ca deu no nc’ap’ a arrennesci! Cumenti nc’ iat podi arrennesci? Seu tropu aillargu po podi pensai a bosatrus: imoi si depeis arrangiai cumenti mellus podeis – ma depu essi bona cun issus," iat pensau Alixa, "sinuncas forsis no bandant prus acantu bollu andai deu! Andeus a biri unu pagu. Po donnia Paschixedda ddis arregalu una pariga de crapitas noas."

E iat sighiu pensendi cumenti totu depiat fai. "Tocat a nci ddas mandai cun su postinu," iat pensau; "ta strollichentzia, a mandai arregalus a is peis mius e totu! E giai at a essi pagu strollicu s’indiritzu!

A su pei deretu de Alixa,

in sa ziminera,

acanta de su sulafogu

(saludus de Alixa)

"Ma castiai, arratza de scimproriu chi mi nd’esti bessiu de buca!"

Propiu in cussu momentu dònat un’atumbada de conca a sa bòvida de s’aposentu: giai est beru ca imoi issa fiat arta prus de tres metrus, e totu in pressi - in pressi iat aciapau sa craixedda de oru e fiat andada fuendi facias a sa genna de su giardinu.

 

Iscuredda Alixa! Totu su chi podiat fai fiat a si sterrinai in terra, po castiai cun-d un’ogu sceti aintru de su giardinu; ma possibilidadi de intrai nd’iat ancora prus pagu: insaras si fiat setzia e iat cumentzau torra a prangi.

"Ti nd’iat a depi parri bregungia de tui e totu", iat nau Alixa, "una picioca manna che a tui," (imoi giai fiat a ddu nai), "chi sighit a prangi de custa manera! Acabadda luegu, mira ca seu nendididdu deu!" Ma cudda iat sighiu su matessi, boghendi lambrigas a sicias, fintzas a chi totu a giru de issa ddu iat fatu una piscina manna, funduda giai unu pramu e chi lompiat a metadi de s’aposentu.

Agoa de unu pagu iat intendiu murigu de passus atesu, e totu in pressi si fiat strexa is lambrigas de is ogus po biri chini fiat arribendi. Fiat su Conillu Biancu torrendi, totu beni bestiu, cun d-una pariga de guantus biancus de crabitu in d-una manu e unu bentallu mannu in s’atra: fiat passendi totu in pressi, brincheddendi e mumutendi, "Ohi! Sa Duchessa, sa Duchessa! Imoi cussa s’inchietat poita ca apu trigau meda!" Alixa fiat totu afrigìa e fiat pronta a pediri s’agiudu de chini si siat: diaici, cumenti su Conillu fiat passau assoru de issa, iat cumentzau, totu timi-timi cun d-una boxixedda fini-fini, "Po prexeri, su Sennori…". Su Conillu de s’assichidu iat donau un’abrinchidu, iat scapau is guantus biancus de crabitu e su bentallu, e si ndi fiat fuiu in su scuriu, currendi su prus chi podiat.

Alixa nd’iat boddiu su bentallu e is guantus e, sigumenti in s’aposentu ddu iat meda basca, fiat abarrada totu s’ora bentulendusì e in s’interis chistionàt a sa sola. "Poburita de mei! Oi funti sussedendi sceti cosas stravanadas! E ariseru fiat bandendi totu beni, cumenti a sempri. At a essi ca notesta mi seu mudada? Lassaimì pensai pagu-pagu: custu mengianu, candu mi ndi seu pesada, femu sa matessi de ariseru? Chi no mi sballiu mi parit ca mi intendemu unu pagheddeddu diferenti. Ma chi no seu sa matessi de ariseru, sa pregonta chi sighit est – E chini seu deu imoi? – Ah, custa est sa chistioni manna!" E iat cumentzau a pensai a totus is pipieddus fedalis suus chi connosciat, po biri chi si fiat mudada in calincunu de issus.

"Seu sigura ca no seu Ada", iat nau, "poita is pilus de issa funti arrullaus, invecias is mius no funti arrullaus; e seu sigura ca no potzu essi nimancu Mabel, poita deu sciu unu iaxi de cosas, e cussa, Ohiamummia! Cussa ndi scit tropu pagu! E agoa, issa est issa, e deu seu deu, - Poburitedda de mei, cumenti s’est troghendi custa cosa! Imoi bollu biri chi sciu totu is cosas chi sciemu prima. Andaus a biri: cuatru bortas cincu ddi fait doxi, e cuatru bortas ses ddi fait trexi, e cuatru bortas seti ddi fait – Ohiamummia! Sighendi de custa manera no ap’a lompi mai a binti! A onnia manera, is tabellinas no serbint: provaus cun sa Geografia. Londra est sa capitali de Parigi, e Parigi est sa capitali de Roma, e Roma – no, custa cosa est totu sballiada, seu sigura! Mi depu essi mudada in Mabel! Imoi provu a nai "Su cocodrilleddu!". Iat ingruxau is manus in mesu de is cambas e iat cumentzau a arrepiti sa poesia, ma sa boxi fiat serregada e stravanada, e is fueddus no nci ddi bessianta cumenti de prima: -

Su cocodrilleddu

cun sa coa luxenti

annadendi in su Nilu

atobiat a unu piscixeddu

e totu arrì-arrì ddi nat

Mi bolis po amigu?

"Seu sigura ca custus no funti is fueddus giustus", iat nau cussa poburita de Alixa, e in s’interis chi is ogus suus si fianta torrendi a prenni de lambrigas issa sighiat a nai, "Depu essi Mabel incapas, e m’at a tocai a bandai a bivi in cussa domixedda poburedda, e agiumai no ap’a tenni manc’unu giocatulu po giogai, e ohi ohi! Sempri unu iaxi de letzionis de imparai! No, ddu sciu deu ita depu fai; chi deu seu Mabel, mi nd’abarru innoi! Tenint’ora de incrarai sa conca po mi nai "Torrandi a artziai, coru miu!" Deu no ap’a fai atru che castiai a susu e a nai "Insaras, e chini seu deu? Innantis naraimì custu, e agoa, chi a mei mi praxit a essi cussa pessoni, deu nd’ap’a bessiri a foras: chi no, ap’a abarrai innoi finas a candu no ap’essi calincun’atra – ma, mischinedda de mei!" iat tzerriau Alixa, cun-d un’atra acollada de prantu, "Deu bollu chi issus incrarinti sa conca! Deu seu arroscia de abarrai innoi sola-sola!"

Cumenti iat nau diaici si fiat castiada is manus e si fiat totu spantada birendi ca, in s’interis chi fiat chistionendi, si fiat posta unu guantu de su Conillu. "Cumenti apu fatu" iat pensau. "Depu essi torrendimì a impiticai". Si ndi fiat strantaxada e fiat bandada assoru de sa mesa po si misurai s’ataria, e iat biu ca fiat arta prus o mancu dus pramus e ca fiat impitichendusì a lestru a lestru: luegu si ndi fiat acatada ca fiat po mori de su bentallu chi fiat poderendi in is manus, e dd’iat scapau de pressi, innantis de scumparri totu.

"Femu acanta-acanta de sparessi!" iat nau Alixa, totu assicada po custa mudantzia arrepentina, ma prexada meda de biri ca fiat ancora ingunis. "E imoi andaus a su giardinu!" E ci fiat torrada currendi a totu curri assoru de sa gennixedda; ma, ddi fiat bandada mali! Sa gennixedda fiat torra serrada, e sa craixedda de oru fiat in pitzus de sa mesa de imbirdi cumenti de prima, "e sa cosa est posta ancora peus", iat pensau cussa pobura piciochedda, "poita innantis de imoi no seu mai stetia diaici pitichedda, mai! E custu, si ddu nau deu, esti unu dannu tropu mannu!"

 

Cumenti fiat nendi custus fueddus nci dd’est liscinau su pei, e nc’est arruta a s’acua. S’acua salìa nde dd’arribàt finas a su tzugu. Sa primu bidea fiat ca issa in calincuna manera nci fiat arruta a mari. "Chi esti diaici potzu contoniai in trenu", iat nau chistionendusì a sa sola. (Alixa fiat bandada a mari una borta sceti in totu sa fida sua, e nce ddi fiat intrada in conca sa bidea ca in calisisiat logu assoru de mari unu andit, ddui agatat unu iaxi de barcas aintru de s’acua, pipieddus scorrovendi in s’arena cun palitas de linna, e una filera de domus po apesonamentu, e a palas de custas una statzioni de is trenus). A onnia manera, issa totu a una borta iat cumprendiu ca fiat in sa piscina de lambrigas chi iat fatu prangendi candu fiat arta tres metrus.

"No depemu prangi unu tanti diaici!" iat nau Alixa, in s’interis chi fiat nadendi, cichendi sa manera po ndi bessiri foras. "Custa est sa penitentzia chi mi tocat, a mi morri allupada in is lambrigas mias e totu! Custa est una cosa stravanada de siguru! Donnia cosa est stravanada oi".

Propiu tandus iat intendiu una cosa brachillendi in sa piscina no meda aillargu de issa, e si fiat acostada nada-nada po biri ita fiat: in primintziu iat pensau ca depiat essi unu trichecu o unu ipopotamu, ma agoa si ndi fiat arregodada ca imoi issa fiat meda pitichedda, e luegu iat cumprendiu ca cussu fiat sceti unu topi chi nci fiat liscinau aintru de sa piscina propiu cumenti de issa.

"At a serbiri a calincuna cosa, imoi", iat pensau Alixa, "a chistionai cun custu topi? In custu logu donnia cosa esti stravanada, e fortzis mi parit ca finas custu topi nc’arrennescit a chistionai: a onnia modu, no ddu at perunu perigulu a provai". Diaici iat cumentzau: "O su Topi, ddu scis cumenti si fait po ndi bessiri de custa piscina? Deu seu acanta de d’arrosci de nadai aintru de innoi! O su Topi" (Alixa iat pensau ca cussa depiat essi sa manera giusta po chistionai cun-d unu topi: no iat mai fatu una cosa diaici innantis de tandus, ma issa si nd’ arregordàt ca iat biu, in su libru de Gramatica Latina de su fradi, "Unu topi – de unu topi – a unu topi – unu topi – O su topi!" Su Topi d’iat castiada unu pagu atrudiu, e a Alixa ddi fiat partu ca iat spistincau un’oghixeddu, ma no iat nau nudda.

"Fortzis no cumprendit sa lingua mia", iat pensau Alixa; "Podit essi chi siat unu topi Frantzesu, arribau a innoi cun Gullielmu su Concuistadori". (Poita, cun cussa pagu connoscentzia de sa storia chi teniat, Alixa no portàt una bidea meda crara de cantu tempus fiat passau de is tempus de Gullielmu su Concuistadori). Diaici iat cumentzau torra: "Où est ma chatte?" chi fiat sa primu frasi de su libru de Frantzesu. Su topi iat donau totu a una borta un’abrinchidu e ndi fiat bessiu a foras de s’acua, e pariat ca fiat totu tremendi de s’assichidu. "Oh, perdonidimì!" iat tzerriau inderetura Alixa, dispraxia de ai tocau in su sentidu cussa pobura bestia. "Agiumai mi ndi femu scarescia ca a fosteti is pisitus no ddi praxint".

"No mi praxint a mei is pisitus!" iat aboxinau su Topi, cun-d una boxi de disisperu. "Chi tui fessast che a mei, t’iant a praxi is pisitus?"

"Mi parit ca no", iat nau Alixa cun-d una boxixedda durci: "no s’inchietit po custu. Deu dd’emu a bolli amostai Dinah, sa pisitedda mia: pensu ca chi fosteti sceti dda biressit tandus giai ca dd’iant a praxi is pisitus. Est una bestiedda bellixedda e maseda", iat sighiu Alixa, chistionendi mesu a sa sola, in s’interis chi fiat nadendi agiumai chena de gana in sa piscina, "e si setzit acanta de su fogu e agrumiat che una bellesa, lingendisì is peis e sciacuendisì sa faci – i est una cosa tropu bella e moddi-moddi po dda carinniai – i est bona meda po cassai topis – ohi perdonidimì!" iat aboxinau torra Alixa, poita custa borta a su Topi nde ddi fiat aciuciuddau totu su pilu, e issa iat cumprendiu ca depiat essi assicau meda. "Chi fosteti no bolit, nosu no dd’arremonaus prus a sa pisitedda".

"Siguru ca no!" iat aboxinau su Topi, totu tremi-tremi finas a sa punta de sa coa. "Cumenti chi tenessi prexeri de chistionai de unu argumentu diaici! Sa famillia nosta pisitus no nd’at mai potziu biri, mancu pintaus: malus, traitoris, priogosus! No mi torris a arremonai cussu nomini!"

"Siguru ca no!" iat nau Alixa, cun d-una pressi manna de cambiai s’argumentu de sa cunversatzioni. "Ti … ti praxint … is … is canis?" Su Topi no iat arrespustu, e Alixa iat sighiu totu prexada: "Ddu est unu callelleddu meda bellixeddu assoru de domu nosta, ti dd’em’a bolli amostai! Unu terrier piticheddu cun is ogus luxentis, chi ddu bisi, cun su pilu longu e arrullau a colori de castangia! E ndi betit is cosas candu nci ddas tirant aillargu, e si setzit e bolit a ddi donai a papai, e unu iaxi de cosas – no mi nd’arregordu mancu sa metadi – est de unu messaiu e issu narat ca est unu calleddu chi scit fai su doveri suu, e ca balit unu iaxi de dinai! Issu narat ca bocit totu is merdonas e – ohi, e-ita apu nau!" iat tzerriau a forti Alixa cun d-una boxi prena de tristura, "Mi dispraxit ca dd’apu fatu fuiri torra!" Poita su Topi totu nada-nada fiat stesiendusì de issa prus a lestru chi podiat, e cumenti nadàt fiat unu iaxi de sciumbullu in sa piscina.

Insandus issa dd’iat tzerriau cun d-una boxixedda carinniosa, "Topixeddu miu! Torra agoa un’atra borta, e nosu no eus a chistionai prus de pisitus, e mancu de canis, chi a tui no ti praxint!" Candu su Topi iat intendiu diaici, iat furriau e fiat torrau nadendi a bellu a bellu acanta de issa: portàt sa cara totu groga (de su prexu, iat pensau Alixa), e iat nau cun-d una boxi bascia e tremi-tremi, "Andaus ca nci besseus de custa piscina, e agoa ti contu sa storia cosa mia, diaici as a cumprendi poita est chi no potzu biri ne pisitus ne canis".

Giai fiat ora de nci bessiri, poita sa piscina fiat prenendusì de pillonis e animalis chi nci fiant arrutus aintru: nci fiat una Nadi e unu Dodu, unu Papagallu e unu Storixeddu, e meda atras creaturas curiosas. Alixa nci fiat bessia innantis, e totu cussa cambarada d’iat sighia nadendi finas a ndi bessiri de sa piscina.

Scuola Media Statale "L. Amat" (c)1998 Sinnai (CA)
web-apprentice: G. Cogoni