scegli una sezione

  IS BENTURAS DE ALIXA IN SU LOGU DE SU SPANTU

  (Alice’s adventures in wonderland

  Lewis Carroll)

  Tradusidura de Ilario Delussu

   

  CAPITULU  I

  In sa tana de su Conillu

Alixa fiat cumentzendi a dd’arrosci de si nd’abarrai setzia cun sa sorri in s’oru de s’arriu, chena de fai nudda: una o duas bortas nc’iat ghetau a lestru a lestru s’ogu a su libru chi sa sorri fiat ligendi, ma no potāt figuras e nimancu cunversatzionis, “e a ita serbit unu libru,” iat pensau Alixa “chena de figuras e cunversatzionis?”.

Diaici in conca sua fiat pighendi in cunsideru (cumenti mellus podėat ca sa basca de sa dia fiat pighendiddi a stontonadura e a indromiscadura), chi su prexeri de fai una cadena de margheritas ddi pagāt su traballu de si ndi pesai po ndi boddiri cussus frorisceddus, candu totu in d’una unu conillu biancu cun is ogus a colori de arrosa nci ddi pāssat acanta fuendi.

No ddu iat de si spantai meda po una cosa diaici; e Alixa no si fiat spantada mancu candu iat intendiu su Conillu chistionendisė a sa sola, “Ohi poburitu de mei! Poburitu de mei! Ap’ a arribai tradu!” (agoa candu nc’iat torrau a pensai, iat nau ca si depiat essi spantada po una cosa diaici, ma in cussu momentu totu custu ddi fiat partu meda naturali); ma candu su Conillu nd’iat bogau a foras un’arrelogiu de sa buciaca de su gropetu, dd’iat donau una castiada, e agoa si fiat postu a curri, Alixa si ndi fiat strantaxada luegu, poita ddi fiat benniu a conca ca no iat mai biu innantis de tandus unu conillu a gropetu cun d’un’arrelogiu in sa buciaca, e morendisė de su disigiu de ddu biri de acanta, si fiat posta a curri agoa de issu, e iat acudiu a ddu biri intrendinci in d-unu stampu a suta de una tupa.

Tandus Alixa puru si nci fiat stichia in cussu stampu avatu avatu de-i cuddu, chena de sciri cumenti fai po ndi torrai a bessiri.

Po unu tretu sa tana de su conillu andāt paris cumenti de unu tunnel, agoa totu a una borta scudėat conca a basciu, diaici a lestru chi Alixa no iat tentu mancu su tempus de pensai cumenti depiat fai po si frimai ca inderetura si ndi fiat acatada ca fiat arruendinci in d-unu putzu meda fundudu.

Su putzu depiat essi diaberus meda fundudu, oppure issa depiat essi arruendinci a bellu a bellu, poita ca cumenti fiat calendinci teniat unu iaxi de tempus po si castiai a giru e po si pregontai a issa e totu e ita podiat sutzedi agoa. Innantis, issa iat circau de castiai a basciu po comprendi a innui fiat andendi ma fiat tropu scuriosu po podi biri calincuna cosa: agoa issa iat castiau su muru de su putzu e iat biu ca fiat prenu de safatas e stantis: biriat apetotu paperis geograficus e cuadrus apicaus a gancius. Cumenti fiat passendi, issa nd’iat spicau unu botu de unu stanti: portat scritu “MARMELADA DE ARANGIU”, ma po mala sorti de issa su botu fiat sbuidu: ma no nce dd’iat fatu arrui poita ca timiat de bociri calincunu inguni a suta, diaici nce dd’iat postu in d-una de-i cussas safatas.

“Andat beni!” iat nau Alixa aintru de sei, “ a pustis de unu bolidu cument ’e i-custu, un’arrumbulada in sa scala m’at a parri una cositedda de nudda! In domu ant a nai ca seu meda balenti! Ma deu no ap’ a nai nudda de custa cosa, mancai ci depa arrui de sa crabetura de domu!” (cosa chi podiat finas-e sussedi).

A basciu, a basciu, a basciu. Cussu bolidu no acabāt prus! “Bai e circa cantu tretu apu fatu finas a imoi!” iat nau a boxi arta. “Depu essi po lompi in calincunu logu in su mesu de sa Terra. Andaus a biri unu pagu: iant a podi essi cuatrumila chilometrus, mi pensu” – (poita, ‘osatrus ddu scireis, Alixa iat imparau meda de i-custas cosas in iscola, e mancai no fessat cussu su logu e su tempus po amostai a is atrus sa scientzia cosa sua, poita no ddu iat nemus po dd’ascurtai, a donnia modu a torrai a nai cussas cosas fiat una bona pratica) “- Eia, custa depit essi sa distantzia giusta – ma imoi su chi mi pregontu esti a cali longitudini e latitudini seu lompia!” (Alixa no teniat mancu bidea de ita fiat sa Latitudini e nimancu sa Longitudini, ma issa pensāt ca cussus fiant diaberus bellus fueddus de nai).

E luegu iat torrau a cumentzai. “Ita chi nci segu dereta  totu in mesu de sa Terra! Arratza de spassiu iat a essi a ndi torrai a bessiri a foras in mesu de genti chi caminat a conca a basciu! Ddis ant a nai Antipaticus, deu pensu” – (issa fiat meda prexada ca no ddu iat nemus ascutendidda, custa borta, ca cussu fueddu no ddi sonāt beni) – “ma deu ap’ a depi pregontai a issus su nomini de sa bidda insoru. Po prexeri, sa Sennora, custa esti sa Noa Zelanda, o esti s’Australia?” ( e in s’interis chi fiat chistionendi iat indulliu sa conca po arrispetu – ‘ta cosa stravanada a nci indulli sa conca candu unu nc’est arruendi in s’airi! Osatrus pensais de nc’arrennesci?) “Ma castia s’inniorantzia de-i custa piciochedda! At a pensai chi si ddu pedu. No, custa no est una pregonta de fai: forsis dd’ap’ a biri scritu in calincunu logu”.

A basciu, a basciu, a basciu. No ddu iat atra cosa de fai, diaici Alixa luegu si fiat posta torra a chistionai. “Cument’ap’ a fai notesta chena de Dinah!” – (Dinah fiat su pisitu). “Spereus chi s’arregordinti de su pratereddu de su lati a s’ora de bufai su tč. Dinah, coru miu! Deu em’a bolli chi tui fessast innoi a basciu impari cun mei! No nc’at topis in s’airi, mi dispraxit meda, ma tui iast a podi cassai unu tzurrundeddu, e cussu assimbillat meda a unu topi, giai ddu scisi. Ma is pisitus ndi pāpant de tzurrundeddus?” E innoi a Alixa iat cumentzau a ddi pigai unu pagu de sonnu, e iat sighiu a nai, “Ma is pisitus ndi pāpant de tzurrundeddus? Ma is pisitus ndi pāpant de tzurrundeddus?” e calincuna borta “Ma is tzurrundeddus ndi pāpant de pisitus?” Poita, bireis, sigumenti issa no podiat arrespundi a peruna pregonta no nde ddi importāt nudda de sa manera cumenti dda poniat. Si ndi fiat acatada ca fiat mesu indromischendusi’, e iat cumentzau a bisai ca fiat passillendi a manu pigada cun Dinah, e ca fiat nendiddi cun seriedadi manna, “Imoi, Dinah, naramė sa beridadi: nd’as mai papau de tzurrundeddus?” Candu, totu a una borta, badaboooo!! Nc’est arruta a pitzus de unu muntoni de  pitzialla de linna e folla sicada, e diaici at tentu acabu custa calada a bolidu.

Alixa no si fiat fata nudda, e si ndi fiat strantaxada luegu: iat castiau a susu, ma fiat totu scuriu. Ananti de issa ddu-i fiat un’atra galleria longa, e si biriat ancora su conillu currendi conca a basciu. No ddu iat tempus de perdi. Alixa si fiat posta a curri cumenti de su bentu e, cumenti cussu iat girau in sa contonada, iat acudiu a ddu intendi nendi: “Ohi, is origas e is mustatzus, cumenti est fendusė tradu!” Alixa fiat propriu agoa de issu, ma candu issa puru iat girau in sa contonada su conillu fiat sparessiu torra e issa si fiat agatada in-d un’aposentu longu e basciu, illuminau de una filera de lampadinas apicadas in crabetura.

Ddu-i fianta gennas totu a giru de s’aposentu, ma fianta totu serradas; e dopu chi Alixa iat cicau, a una parti e a s’atra, de aberri onnia genna,  si fiat frimada a tretu de mesu pregontendusė issa e totu cumenti podiat fai po ndi bessiri de cussu logu. Totu in d’una pigat e nci artziat a suba de una mesixedda a tres peis, fata de imbirdi grussu: no ddu-i fiat nudda in pitzus foras de una craixedda de oru, e sa primu bidea chi ddi fiat benėa a conca a Alixa fiat ca cussa depiat essi sa crai de una genna de s’aposentu; ma, iscura de issa!! O is criaminis fianta tropu mannus, o sa crai fiat tropu pitica, e a donnia manera non aberiat mancu una genna. A s’acabada, cumenti fiat passendi sa segunda borta, iat atopau una tenda bascia chi no iat biu innantis, e a palas ddu-i fiat una gennixedda arta prus o mancu mesu metru: Alixa iat provau sa craixedda de oru in su criamini, e prexada prexada iat biu ca andāt beni!

Alixa iat obertu sa genna e iat biu ca ddu-i fiat una passada strinta-strinta, no meda prus manna de una tana de topi: si fiat ingenugada e de cussu strintoxu iat biu su giardinu prus bellu chi bosatrus podeis imaginai. Issa teniat su disigiu mannu de ndi bessiri de cussu logu scuriosu e de currellai in mesu de cussa meravilla de froris e in cussas funtaneddas friscas, ma no nc’arrennesciat mancu a nci fai passai sa conca in cussu stampu; “E ponendi puru chi deu arrennescessi a nci fai passai sa conca?”, iat pensau cussa poburedda, “m’iat a serbiri a pagu cosa chena de is palas. Ita chi mi podemu serrai cumenti de unu cannochiali! Pensu ca nc’emu a podi arrennesci, chi sceti sciemu de innui cumentzai”. Poita, giai ddu scireis, a giru de pagu tempus ddi fianta incapitadas medas cosas stravanadas chi Alixa iat cumintzau a crei ca fianta siguramenti pagus is cosas chi no podiant sutzedi in sa realidadi.

Pariat ca no serbiat a nudda a abarrai abetendi acanta de cussa gennixedda, diaici Alixa nci fiat torrada a sa mesa, cun-d una mesu sperantzia de poi agatai un’atra crai, o assumancu unu libru de regulas po fai serrai sa genti cumenti de is cannochialis: cust’orta in pitzus de sa mesa iat agatau una butilliedda (“chi de siguru no ddu-i fiat primu,” iat nau Alixa,) e acapiau a su tzugu de sa butillia ddu-i fiat unu papereddu, cun su fueddu “BUFAMINCI” scritu beni-beni a literas mannas.

Giai si cumprendiat ca fiat cosa de bufai mancai no dd’essinti scritu, ma Alixa mancai pitichedda fiat dudosa e pressi de bufai no ndi teniat. “No, innantis castiu”, iat nau, “po biri chi nc’esti scritu ferenu”: poita issa iat ligiu contixeddus meda bellixeddus a suba de pipieddus chi fianta stetius abruxaus, e papaus de bestias arestis e atras cosas legias, e totu poita si ndi fianta scarescius de is bonus consillus chi is amigus ddus ianta donau: a modu de nai, unu sulafogu avrigau abruxat is manus chi ddu poderais a longu; chi si segais unu didu meda a fundu cun-d unu gortedu est capassu chi boghit sanguini; e Alixa no si ndi fiat mai scarescia de cust’atru consillu, chi bufais medas bortas de una butillia aundi nc’est iscritu ferenu, est casi siguru ca innantis o agoa sa gana de bufai giai si passat.

A onnia manera custa butillia no potāt iscritu ferenu, diaici Alixa si fiat arriscada a tastai su chi ddu-i fiat aintru, e birendi ca fiat meda bonu, (a nai sa beridadi ddi andāt unu sabori de truta de cerexa, crema, ananassu, piocu arrustiu, e pani arridau cun butiru) issa in pagu tempus nce dd’iat bufau totu.

 

“Ita m’est sutzedendi!” iat nau Alixa, “mi seu serrendi cumenti de unu cannochiali.”

E fiat propriu diaici. Imoi fiat arta sceti dus pramus e is ogus ddi luxianta a su pensamentu ca imoi fiat de sa misura giusta po nci passai in sa gennixedda e po intrai in cussu giardinu stravanau. Innantis, perou, iat abetau una pariga de minutus po biri chi si depiat impiticai ancora. Custa cosa dda fiat apensamentai unu pagu; “Eis a benni a biri” narat Alixa aintru de sei “ca mi spaciu totu cumenti de una candela. E a s’acabada e ita ap’essi deu?” E circada de imaginai cumenti podiat essi sa pampa de una candela totu spaciada, poita no s’arregordāt de ai mai bistu una cosa diaici.

Agoa de unu pagu de tempus, birendi ca no fiat sutzediu nudda, iat detzidiu de intrai luegu in su giardinu, ma, iscuredda de issa!, candu Alixa fiat arribada assoru de sa genna, si ndi fiat acatada ca si fiat scarescia sa craixedda de oru, e candu fiat torrada acantu fiat sa mesa, iat bistu ca no ddu-i lompiat prus: dda biriat  a craru a craru a suba de sa mesa de cristallu, e iat fatu su prus chi podiat po s’apiculai in-d una camba de sa mesa, ma fiat tropu liscinosa; e candu si fiat totu fadiada provendi e torrendi a provai, cussa poburitedda si fiat setzia in terra e si fiat posta a prangi.

 

“Ma ita arrabiu! No serbit a nudda a prangi diaici!” iat nau Alixa fueddendusė a sa sola, mesu inchieta, “Ti cunsillu de dd’ acabai luegu!” Su-m prus de is bortas issa donāt a issa e totu cunsillus meda bonus (ma fianta pagus is bortas chi poniat a menti), e calincuna borta issa si inchietāt meda-meda cun issa e totu finas a ddi calai lambrigas de is ogus; e si fiat arregordada ca una borta iat circau de si donai pinnigosus a is origas poita ca si fiat collunada issa e totu gioghendi a sola a sola cun sa bocia, poita a-i custa pipia ddi praxiat meda a fai biri ca de Alixa nd’iat duas. “Ma no serbit a nudda imoi”, iat pensau Alixa, “a fai biri ca deu seu duas pipias! Poita totu su chi est abbarrau de mei no abastat mancu a ndi fai una de pipia!”

Cumenti fiat narendi diaici, s’ogu nci fiat fertu a suba de una scatuledda de imbirdi chi fiat arrimada a suta de sa mesa: dd’iat abeta e ddu iat agatau una truta meda pitichedda cun is fueddus “PAPAMINCI” beni iscritus cun cerexeddas. “Andat beni, mi dda papu,” iat nau Alixa, “e chi mi fait prus manna, ci dda fatzu a lompi finas a sa crai; e chi mi fait prus pitica, ci passu trisina-trisina a suta de sa genna: diaici de una manera o de s’atra giai nc’apu a intrai in su giardinu, e no mi nd’importa nudda de su chi at a sussedi!”

Nd’iat papau un’acodeddu, e iat nau timi-timi a issa e totu, “Ita at a sussedi imoi?” apoderendi sa manu in pitzus de sa conca po biri chi si fiat ammanniendi o chi si fiat torrendi ancora prus pitica; e si fiat spantada meda candu si ndi fiat acatada ca fiat abarrada de sa propia ataria. Custu est su chi sussedit su prus de is bortas candu unu papat un’arrogu de truta; ma Alixa si fiat giai imbitzada a s’idea ca podiant sussedi sceti cosas foras de sa normalidadi, po custu ddi pariat ca a sighiri a bivi in sa normalidadi fiat sceti un’arroscentzia manna.

Diaici iat postu a traballai is dentis e in pagu tempus iat acabau totu sa truta.

Scuola Media Statale "L. Amat" (c)1998 Sinnai (CA)
web-apprentice: G. Cogoni