scegli una sezione

Pagine in Limba

    Sa pudda arrubiasta de tzia Fullana

     prof. Ilario Delussu

     

Una dia tzia Lumena fut benýa a domu a si pigai su cafeu e cuss’orta puru no si ndi fut apoderada de si contai unu contu.

"Custu no est fraula…", iat incumentzau, "Ci fut una tzia in bidda…."

"Ita ddi narÓnt?" , dd’iu pregontada deu.

"Ita imp˛rtat ita ddi narÓnt" , m’iat torrau issa, "Tzia Fullana ddi narÓnt!"

Nci ddi fut fuiu un’arrisixeddu acutzu acutzu e luegu iat sighiu a contai: "Custa tzia teniat puddas in pratza e a su costau de domu sua ddoi biviat un’atra tzia chi, issa puru, teniat puddas. Totu e a is duas teniant puddas e custas puddas faiant de una pratza a s’atra, ca is gecas furiant agiumai sempri abertas. Una dia a tzia Fullana dd’amÓncat una pudda arrubiasta e Óndat a dda circai a domu de sa bixina. Intrat in pratza de sa bixina, t˛cat sa genna e tzŔrriat: "Gomai!!"

Cudd’atra tzia aberit su sportellitu de sa genna e s’incrÓrat: "Bengat gomai Fullana!"

"Nossi gomai", arrespundit tzia Fullana, " seu benýa sceti po dda pregontai chi fosteti m’at biu sa puddixedda arrubiasta. Est de aiseru a merý chi m’amÓncat e no dda potzu agatai!"

 

"Nossi, gomai Fullana." Si ddi fait sa bixina. "In pratza no dd’apu bista sa puddixedda cosa sua. Puddas de sametzei no nd’at brintau ne oi ne aiseru."

Tzia Fullana no dd’iat cretia. "Giai mi dda marigas!" Iat nau aintru ‘e sei e si nci fut torrada a domu. Iat lassau passai unas cantus disi ananti de ddi torrai sa f¨rria. Unu meigama una bella pudda criadora de sa bixina nci ddi fut intrada a pratza e issa dd’iat cassada e nce dd’iat ghetada inderetura a sa pingiada. A mericeddu sa bixina fut andada a domu sua circhendi sa pudda criadora ma tzia Fullana dd’iat nau ca no fut brintada a pratza sua.

Sa dia infatu tzia Fullana fut andada a cresia po si cunfessai. Iat contau totu a su predi. Dd’iat nau ca sa bixina nde dd’iat furau sa puddixedda arrubiasta e ca issa nd’iat furau sa pudda criadora. Su predi iat pregontau a tzia Fullana: "Poita est benýa a innoi?" e tzia Fullana iat arrespustu: "Iu a bolli sciri chi apu fatu pecau!". Su predi fut abarrau unu pagheddu penzendiddoi a pitzus e a s’acabada dd’iat nau diaici: "Nossi, su chi at fatu fosteti no est pecau. Sa gomai nd’at pigau una pudda a fosteti e fosteti nd’at pigau una pudda a sa gomai. Imoi seis paris! Fosteti no fait pecau finas a candu no ndi f¨rat in prus! Bandit cun Deus!"

A tzia Lumena, cumenti iat acabau su contu, nci ddi fut bessiu un’atru arrisixeddu acutzu acutzu. Agoa si ndi fut pesada de sa cadira e s’iat nau: "Tocai deu andu a m’allichidiri sa domu ca notesta mi depu cuncodrai po nci bessiri a sa festa."

Scuola Media Statale "L. Amat" (c)1998 Sinnai (CA)
web-apprentice: G. Cogoni