scegli una sezione

Pagine in Limba

SU MRAXANI CHI PORTAT DEXI CIORBEDDUS

Contu de sa Serbia

traduzione del prof. Ilario Delussu

Una dia unu mraxani iat pregontau a un’arriscioni:

  • Cantu ciorbeddus portas tui? –
  • Unu - dd’iat arrespustu s’arriscioni, - e poita tui medas ndi portas? –
  • Oooh, deu ndi portu dexi, - iat fatu su mraxani boghendindi a foras totu sa palleria.
  • No nci creu, - iat arrespustu s’arriscioni, - ddu depis giurai in-d unu logu santu. –
  • Unu logu santu? Dd’iat fatu su mraxani totu ispantau. Perou mancai fessit timendi no si fut storrau.

S’arriscioni nci dd’iat portau in su padenti acanta de unu latzu chi iant parau is cassadoris e dd’iat nau:

  • Custu est unu logu santu, poni innoi su pei e giura. –

Su mraxani si nci fut postu in pitzus de su latzu, su latzu si ndi fut sparau e dd’iat cassau.

  • Agitoriu, cumenti fatzu a ndi ‘ogai su pei de innoi? – narāt prangendi.
  • Ita ndi sciu deu? – iat arrespustu s’arriscioni. – Tengu sceti unu ciorbeddu, deu. Pensadda tui sa manera po ndi ‘essiri ca de ciorbeddus ndi portas dexi. –
  • Creu chi custu logu santu m’apat castigau po m’essi bantaxau meda cun tui, - iat nau su mraxani. – Po prexeri, agiudamė, fradi miu s’arriscioni, e naramė ita depu fai po ndi ‘essiri de custu latzu! –

Tandus s’arriscioni dd’iat nau:

  • Candu arribat su cassadori, ‘etadė a motu. Issu t’at a ‘onai cropus cun-d unu fusti, ma tui no ti movast: agoa ti nd’at a bogai de su latzu e t’at a ponni in terra: tandus tui t’as a podi fuiri.

Su mraxani iat sighiu su consillu de s’arriscioni: su cassadori fut arribau, iat donau unu cropu de fusti a su mraxani, e birendi ca no si moviat nde dd’iat bogau de su latzu. Agoa dd’iat stuau in terra e cumenti si fut furriau a s’atra parti cuddu si ndi fut fuiu lestru che unu lampu.

Abarraindi sigurus ca de tandus a su mraxani ndi dd’est bessia totu sa gana de s’abantaxai cun is atrus animalis e de nai ca de ciorbeddus ndi portat dexi.

Scuola Media Statale "L. Amat" (c)1998 Sinnai (CA)
web-apprentice: G. Cogoni