scegli una sezione

Pagine in Limba

Is bestiris nous de s’imperadori

Hans Christian Andersen

traduzione del prof. Ilario Delussu

Custu esti su contu de un’imperadori chi pensat sceti a is bestiris. Boliat sempiri bestiris nous e luxentis, passat totu su tempus ananti de su sprigu e arricýat sceti maistus de pannus, tessidoris e bendidoris de arroba.

Dus improseris iant pentzau de ddu collunai e de nde ddi pinnigai unu bellu pagu de dinai. Ianta fatu curri boxi de essi maistus de pannus meda bravus in s’arti insoru e de sciri tessi una calidadi de tela chi fiat spantai sa genti.

S’imperadori dd’iat iscipiu e ddus iat cumbidaus a su palatziu reali.

"Nanta ca bosatrus seis tessidoris meda abilis e ca scireis tessi un’arratza de tela chi fait meravillias… diaici narat sa genti…" iat nau s’imperadori.

"Maistadi, fosteti est chistionendi de cussa tela totu pintada, chi cambiat colori fatuvatu e chi dda podint biri sceti cussus chi tenint intelligentzia meda manna?"

"Propriu diaici …"

"Abarridindi siguru, Maistadi, cun cussa tela dd’eus a fai su bestiri pru bellu de su mundu…"

S’imperadori fut abarrau pensendi unu pagu e poi ddis iat nau: "Ma tandu cun custa tela deu iu a podi cumprendi chini est intelligenti e chini est scimpru!?".

"Ellu’ no! Abarrissindi siguru, Maistadi, ca in pagu tempus nd’ant a bessiri a pillu totus is iscimprus de su rŔnniu suu" iant arrespustu is dus improseris. E s’imperadori, prexau che una pasca, nde ddus iat prenus de dinai.

Is dus maistus de pannu si furianta postus a traballai luegu cun dus trebaxus … ma fiant sceti finta de tessi. E totu sa genti chi ddus biriat narÓt: "Ma castia ta bravus chi funt, castia cumenti traballanta beni! Is pannus chi faint funt una cosa stravanada …ta pecau mannu chi sceti sa genti intelligenti potzat biri totu custa bellesa!"

S’imperadori no biriat s’ora de biri custus pannus, ma ananti iat pensau de mandai su primu ministru ca teniat fama de essi meda intelligenti.

Custu fu’ bandau, iat castiau is trebaxus e … no iat biu nudda! "Cumenti podit essi custa cosa?" iat nau aintru de sei. "Frotzis ca deu seu scimpru? …"

"E tandus?" dd’iat pregontau unu de is tessidoris. "Ita ndi nÓrat de custa meravillia?"

"Bellusu!" iat fatu su ministru "Cosa bella diaici no nd’apu mai biu …"

Su primu ministru iat portau sa sceda a s’imperadori e dd’iat nau de ai biu una tela de una bellesa diaici manna chi a fueddus no si podiat nai. Per˛u su soberanu, ca no fiat ancora siguru, iat bofiu su parri de un’atera pessoni e diaici iat detzidiu de mandai una dama de sa corti imperiali, sa cali teniat fama de essi meda fini scioberendi pannus e bestiris. Issa puru, per˛, iat biu is trebaxus sbuidus! E is dus tessidoris furianta inguni totu murighendi murighendi e pariant fendi diaberus unu traballu mannu. Unu de-i custus dda pregontat: "Ita nde ddi parit? Ddi dexint custus pannus a s’imperadori nostu, o no ddi dexint?"

Mancai no essit biu nudda, no bolendi passai po scimpra, sa dama de corti iat scrillitau: "’Ta cosa beeeella!! … ‘Ta cosa bella su chi funti birendi is ogus mius. Una cosa diaici!? … Siguru ca ddi dexit a s’imperadori nostu!".

Sa femina fut torrada acanta de s’imperadori e iat contau su spantu de cussus pannus. Sa dia infatu s’imperadori fiat ‘andau issu e totu acantu furianta traballendi is dus tessidoris improseris. Cumenti fut lompiu a inguni si ndi fiat totu assustrau poita ca no iat biu nudda.

"Insaras Maistadi, e ita ndi pensat sametzei?" dd’iat pregontau unu tessidori.

Fintzas e issu, timendi cument a is atrus de passi po scimpru, iat arrespustu:" Pannus diaici bellus no nd’apu mai biu! ‘Ollu chi mi fatzeis luegu is bestiris chi depu incingiai cida chi ‘enit po sa festa mia".

"Abarridindi siguru, Maistadi, is bestiris suus ant a essi una cosa de no crei, e su populu dd’at a alabai!"

 

Fut arribada sa dia de sa festa e is maistus de pannu, fendi finta de portai is bestiris, furianta andaus a su palatziu po bestiri su rei. Totu sa genti chi fut in su palatziu, mancai no essit biu nudda … poita no ddu iat nudda de biri, fiat unu iaxi de alabantzias. Tandu s’imperadori, totu bellu e prexau, ci fiat bessiu po si fai biri de totu su populu. Ominis, feminas e pipius de totu sa citadi e de is biddas acanta furiant totus in sa pratza ananti de su palatziu abetendi a ndi bessiri s’imperadori po biri custus bestiris nous. Ma cumenti iant biu s’imperadori a mudandas furianta abarraus totus spantaus! E mancai totus ddu birianta ca cussu portat sceti is mudandas nemus narat sa beridadi po sa timoria de passai po scimpru. Per˛ unu pipiu chi fut inguni ananti, birendiddu diaici cuncodrau, iat nau a boxi manna: "Mirai, mirai … s’imperadori est spollitu totu! Portat sceti is mudandas!".

Sceti tandus sa genti si ndi fut acatada de sa beridadi. Totus iant cumentzau a aboxinai "Est berus! No portat bestiris! Portat sceti is mudandas!"

A s’imperadori nde ddi fut apriutzada sa peddi, poita sciriat ca sa genti teniat arrexoni. Ma per˛u no iat bofiu amiti de essi stetiu collunau e iat sighiu a bandai innantis acumpangiau de is serbidoreddus chi apoderanta sa coa de unu bestiri chi no esistiat.

Scuola Media Statale "L. Amat" (c)1998 Sinnai (CA)
web-apprentice: G. Cogoni