GiornAmat

Su Tziu

Di Pietro Frigau 2^G


Tres annus fairi, fiada sa dý chi appu compriu is annus, femus tottus sezius po festai cun d'una truta candu  bussanta assa pota, deu mi seu accuttu ad oberri ů. sa pota, pensamu chi fiada unu parenti, inveci appu biu unu tziu ananti a mei, ma non fiada un invitau, fiada unu barboni; deu cussu barboni du conoscimu poita du biemmu sempri candu oliada calancuna cosa e deu si da donamu.
Custu omini si zerriada Giorgiu, potada un'apiscedda cinquanta totu mali combinada, ma no fiada una persona mala,  fiada una persona educada ed intelligenti. De cantu fiada poberu e de cantu fiada stasiu, dromiada in una cascitta de cartoni chi pariada una cuccia po canis. Ma issu fiada generosu, donara a is'attrus barbonis cussu chi potÓda. Deu d'appu pigau e potau ad intrus po di onai un'arrogu de truta;  si dari pappada in tre secundus.
Dopu pappau Giorgiu narada : "In moi mindi pozzu puru andai" ed deu d'appu nau: "No Giorgiu,  tui abarras in noi, finzas a candu non as'a stai beni foti e as'a tenni una domu chi potiri una crobettura."
Dopo dus mesis s'ind'esti andau e candu pensu a sa dý ch'appu compriu is annus, mi prascidi meda  poita appu attendiu unu ziu ca portÓda bisongiu .
In moi Giorgiu stai beni, potada una macchina e benidi ogna dý po aggiudai a mamma mia.

vai all'indice
Vai al sommario

17
ml>